Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Outdoorový obchod s.r.o. Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zásady“)
Tyto Zásady doplňují Obchodní a licenční podmínky pro GDPR dokumenty a vzory.

I. Úvodní ustanovení
Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:Provozovatelem e Outdoorový obchod, s.r.o., identifikační číslo 24772755, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, Česká republika,
Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.
Provozovatel je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje informační web www.gdpr.cz, jehož součástí je sekce Dokumenty. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.
Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:plnění smlouvy a poskytování služeb;
splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele  
ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.
II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z webu www.affekt.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 50 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.
Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 50 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.  
Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 50 let po jejím skončení, pokud nebude souhlas doporučeným dopisem kdykoliv Uživatelem odvolán.
Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
Uživatel  je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.
III. Práva Uživatele související se zpracováváním
Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat formou doporučeného dopisu. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Uživatel má dále právo:požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
na opravu poskytnutých Osobních údajů;
na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
na omezení zpracování Osobních údajů; a
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:požádat Provozovatele o vysvětlení a to doporučeným dopisem;
vznést námitku proti zpracování a požadovat doporučeným dopisem zaslaným na adresu, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem doporučeným dopisem.
Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osobypodílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shopio) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
V. Cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies za účelem:měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
fungování webových stránek.
Sběr cookies může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.
Cookies jsou ukládány nejdéle 13 měsíců od jejich posledního užití.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA v souladu s jejich podmínkami, o kterých si více přeštete zde:https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
VI. Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat.

Název cookie / služby Kategorie Doména cookie Trvání
PHPSESSID technické www.affekt.cz 14 dní
landing_referer analytické www.affekt.cz 1 den
category_paging technické www.affekt.cz session
comparing technické www.affekt.cz 1 týden
category_order technické www.affekt.cz 1 měsíc
hideConsentBar technické www.affekt.cz session
oldBrowser technické www.affekt.cz 14 dní
popup technické www.affekt.cz 7 dní
product-list-* technické www.affekt.cz session
event-add-voucher technické www.affekt.cz 10 minut
event-login technické www.affekt.cz 10 minut
event-newsletter technické www.affekt.cz 10 minut
event-registration technické www.affekt.cz 10 minut
viewed-basket-products technické www.affekt.cz 10 minut
Google Recaptcha technické www.google.com  
Google Adwords (deprecated) marketingové  
Heureka měření konverzí analytické im9.cz  
Heureka ověřeno zákazníky widget marketing im9.cz  
GTAG/GTM multi  
Facebook social plugins marketingové .facebook.com  
Facebook pixel marketingové .facebook.com  
Sklik / Zboží.cz analytické c.seznam.cz  
Sklik Retargeting marketingové c.seznam.cz  
Behavee analytické analytics.behavee.com  


Tyto Zásady nabývají účinnosti 1.04. 2018.